Algemene voorwaarden

art. 1 /algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door FilmFolie aangeboden diensten. Elke bestelling betekent de aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden.

 2. Elektronische communicatie tussen FilmFolie en de klant heeft dezelfde bindende kracht als een geschrift en wordt door beide partijen aanvaard als bewijsmiddel.

art. 2 / gebruiksrecht - verplichtingen van FilmFolie

 1. FilmFolie heeft het auteursrecht op alle door haar afgeleverde producten en diensten, ongeacht het medium waarop deze geproduceerd of aangeleverd worden. De klant heeft het recht gebruik te maken van de bij FilmFolie bestelde en betaalde goederen en diensten. Voor de rest moet de toestemming van FilmFolie gevraagd worden voor elke vorm van reproductie of gebruik van het idee of het concept vervat in de door FilmFolie geleverde goederen en diensten.
  Het is de klant niet toegestaan de door FilmFolie geleverde goederen of diensten of andere uit de overeenkomst voortvloeiende ideeën of rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven.

 2. De klant erkent dat de door FilmFolie geleverde goederen en diensten een eigendomskarakter bezitten en in aanmerking komen voor intellectueel beschermingsrecht. De klant ziet hierbij uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht of aanvraag op intellectuele eigendom te vorderen op de door FilmFolie geleverde goederen en diensten.

 3. In de mate waarin door FilmFolie een concept, idee of contractvoorstel wordt aangeboden aan een klant (‘pitch’) en partijen geen wilsovereenstemming tot samenwerking bereiken, erkent de kandidaat-opdrachtgever dat het contractvoorstel van FilmFolie beschermd is, zodat van het idee, concept of voorstel uitgewerkt door FilmFolie door de kandidaat-opdrachtgever geen enkele gebruik kan worden gemaakt, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

art. 3 / aansprakelijkheid

 1. FilmFolie is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van FilmFolie.

 2. FilmFolie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
   

art. 4 / duur en einde van de samenwerking

 1. Tenzij anders aangegeven worden de overeenkomsten met FilmFolie steeds aangegaan voor de duur van 1 jaar, welke steeds stilzwijgend worden verlengd met een jaar. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 1 maand voor de vervaldag.

 2. Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verbintenis tegenover FilmFolie, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens FilmFolie te voldoen, is FilmFolie te allen tijde gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te beëindigen, zulks zonder dat FilmFolie tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand.
   

art. 5 / toepasselijk recht
 

 1. Op elke overeenkomst tussen FilmFolie en de klant is Belgisch recht van toepassing.

 2. Alle geschillen waartoe dit contract en de huidige algemene voorwaarden aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent

 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
   

art. 6 / betalingsvoorwaarden
 

 1. Een voorschot van 50% zal voorafgaand aan de opnames gefactureerd en goedgekeurd worden door de klant. Het tweede deel van 50% wordt gefactureerd bij oplevering. Het eindproduct wordt pas afgeleverd na goedkeuring van product en factuur. Alle facturen van FilmFolie zijn betaalbaar binnen 15 dagen. Er zal geen enkele korting voor contante betaling worden toegestaan.

 2. Gebeurlijke opmerkingen en/of klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk aan FilmFolie bij aangetekende brief te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

 3. Bij niet betaling binnen de betalingstermijn is de klant vanaf de daarop volgende dag , van rechtswege en zonder ingebrekestelling, gehouden tot betaling van een conventionele intrest gelijk aan wettelijke intrestvoet conform artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 4. Wanneer de klant niet betaalt binnen de genoemde betalingstermijn, heeft FilmFolie daarenboven, en onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op vergoeding van alle schade die voortspruit uit de niet-tijdige betaling, meer bepaald uit hoofde van buitengerechtelijke aanmaningskosten, administratieve opvolging, briefwisseling, opnemen kaskredieten en dergelijke, die conventioneel wordt begroot op 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 200,00 EUR.

 5. Los daarvan heeft de leverancier recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten waaronder de kosten en erelonen van advocaten, die zijn ontstaan door de betalingsachterstand, dit conform artikel 6 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, één en ander onverminderd de toekenning aan de leverancier van de sommen bepaald in de artikelen 1018, eerste lid, 6° en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

What can we

shoot for you?

(employer) brand video

recruitment video

corporate movie

commercial

testimonial

product video

explainer movie

360° video

event video

videoclip

drone recordings

making of video

campaign pictures

website footage

corporate images

Get in touch

+32 494 78 31 31

play@filmfolie.be

Vlasgaardstraat 52,

9000 Ghent

Belgium

 • Facebook
 • Instagram

© FilmFolie 2020 | Cookies | Privacy